Privacy policy

Privacyverklaring The Great Outdoors

1. Algemeen

The Great Outdoors B.V. (hierna: “TGO”, “wij” of “ons”) verwerkt in het kader van haar product- en dienstverlening en via haar website <thegreatoutdoors.nl> gegevens die verband houden met u of die u identificeren (hierna: “persoonsgegevens“).

Onderhavige Privacyverklaring beschrijft hoe wij, als verwerkingsverantwoordelijke, dergelijke persoonsgegevens verzamelen, delen, gebruiken en/of anderszins verwerken en voor welke doeleinden, een en ander in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”). Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden.

 

2. Identiteit en contact

The Great Outdoors B.V.

Kuipersweg 9

2031 EH  HAARLEM

3. Persoonsgegevens die wij verwerken en doeleinden

Product- en dienstverlening

Wanneer u een offerte bij ons opvraagt of een (koop)overeenkomst met ons aangaat, zullen wij in het kader van onze product- en dienstverlening de volgende persoonsgegevens van u opvragen en verwerken:

  • NAW-gegevens
  • Geslacht
  • Contactgegevens zoals (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres
  • Bankrekeningnummer

In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u een offerte bij ons opvraagt, of een overeenkomst met ons wil aangaan.

Websitebezoek

Wanneer u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres en bepaalde verkeersgegevens opgeslagen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aantal pagina’s dat is bezocht, welke browser u gebruikt, of welke producten besteld zijn. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden en om de gebruiksvriendelijkheid van onze website(s) te toetsen en te verbeteren. In dit verband maken wij tevens gebruik van Google Analytics. Deze functionaliteit is privacy-vriendelijk ingesteld, waarbij wij een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten, het IP-adres wordt geanonimiseerd en geen gegevens worden gedeeld met Google.

Nieuwsbrief

Wanneer u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, dan wel producten of diensten bij ons heeft afgenomen, houden wij u incidenteel op de hoogte van onze producten en diensten en/of relevante ontwikkelingen in dat verband. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor dergelijke nieuwsbrieven via een link in de desbetreffende e-mail.

 

4. Doorgifte aan derden

Wij verkopen uw persoonsgegevens nimmer aan derden. In beginsel worden uw persoonsgegevens ook niet gedeeld met derden, behoudens in de navolgende gevallen:

  1. Externe partners/bedrijven die wij inschakelen ten behoeve van onze productontwikkeling en/of dienstverlening (‘verwerkers’). In verwerkersovereenkomsten hebben wij afspraken met hen gemaakt rondom zorgvuldige omgang en beveiliging van persoonsgegevens;
  2. (overheids)instanties of partijen aan wie wij op grond van een wettelijke verplichting bepaalde persoonsgegevens bekend moeten maken;
  • Instanties of partijen teneinde fraude, beveiligingsinbreuken of andere mogelijk verboden of illegale activiteiten te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken of de gevolgen daarvan te beperken. In voorkomend geval zullen wij in verwerkersovereenkomsten afspraken maken rondom een zorgvuldige omgang en beveiliging van de persoonsgegevens.
  1. In het kader van een voorgenomen fusie of overname waar TGO bij is betrokken, uitsluitend voor zover het delen van (een deel van) de persoonsgegevens in dat verband noodzakelijk is en met inachtneming van voldoende waarborgen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven aan partijen of landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Mocht de doorgifte van persoonsgegevens aan partijen of landen buiten de EER noodzakelijk zijn, dan zullen wij daarvoor de wettelijke vereisten in acht nemen.

  1. Beveiliging en bewaring van de persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en ongeautoriseerde toegang of misbruik.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, dan wel in overeenstemming met toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. U heeft te allen tijde het recht om ons eerder om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken. Wij zullen na ontvangst van een dergelijk verzoek binnen de toepasselijke termijnen reageren.

6. Uw rechten

U heeft het recht om inzage, wijziging, aanvulling, verwijdering of om gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens te verzoeken. Verder kunt u een verzoek indienen om een bepaalde gegevensverwerking te beperken, dan wel hier bezwaar tegen te maken. U heeft verder het recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

U kunt eventuele verzoeken of klachten met betrekking tot uw persoonsgegevens aan ons richten via de in deze Privacyverklaring vermelde contactgegevens. Wij zullen na ontvangst van uw verzoek binnen de toepasselijke termijnen reageren. Volledigheidshalve wijzen wij u er tevens op dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de “Autoriteit Persoonsgegevens”.

In de gevallen waarbij wij niet als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ maar als ‘verwerker’ (van bijvoorbeeld Opdrachtgever) optreden, verloopt een eventueel verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens via de desbetreffende Opdrachtgever. Wij stellen u daar in voorkomend geval van op de hoogte.

7. Cookies

Om onze (mobiele) applicaties en websites goed te kunnen laten functioneren en te optimaliseren, plaatsen wij ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op uw computer, bijvoorbeeld om instellingen, voorkeuren of surfgedrag te onthouden. Cookies kunnen op elke gewenst moment worden verwijderd via de instellingen van de webbrowser.

8. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling deze Privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

9. Toepasselijk recht

Deze Privacyverklaring, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Privacyverklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Heemstede, maart 2021