Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN THE GREAT OUTDOORS B.V.

Dit zijn de algemene voorwaarden van The Great Outdoors B.V.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen op verzoek worden toegezonden en zijn tevens te raadplegen en te downloaden van de Website van The Great Outdoors via www.thegreatoutdoors.nl/algemenevoorwaarden.

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst, het Werk en/of de door The Great Outdoors aangeboden Goederen dan kunt u schriftelijk (e-mail daaronder begrepen) of telefonisch contact met ons opnemen.

1. DEFINITIES

1.1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met een hoofdletter geschreven begrippen in zowel enkelvoud als meervoud de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden deze door The Great Outdoors gehanteerde algemene voorwaarden;
Consument een natuurlijk persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Bedenktermijn de termijn van veertien (14) dagen waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Goederen de door The Great Outdoors op haar Website ter verkoop aangeboden goederen niet vallende onder het Werk;
Klant iedere Ondernemer en/of Consument die Goederen en/of het Werk van The Great Outdoors afneemt;
The Great Outdoors The Great Outdoors B.V., statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende aan de Kuipersweg 9 (2031 EH) te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77203917;
Offerte een (elektronisch) document van en opgesteld door The Great Outdoors, waarin de voorgestelde Opdracht wordt omschreven;
Ondernemer een natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden die verband houden met een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, dan wel een rechtspersoon;
Opdracht betreft de opdracht ter zake het Werk zoals nader omschreven in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden;
Overeenkomst de overeenkomst die, al dan niet op afstand, tussen The Great Outdoors en de Klant wordt gesloten;
Privacyverklaring de privacyverklaring van The Great Outdoors zoals gepubliceerd en te downloaden van de website via www.thegreatoutdoors.nl/privacyverklaring.
Werk de door The Great Outdoors op haar Website aangeboden werk- en entertainment eilanden en andere door The Great Outdoors geleverde goederen welke tot stand zijn gekomen door het verrichten van Werkzaamheden (al dan niet vallend onder het bepaalde in artikel 7:750, eerste lid, BW);
Website de website www.thegreatoutdoors.nl van The Great Outdoors;
Werkzaamheden alle door The Great Outdoors in het kader van de Opdracht uit te voeren werkzaamheden;

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen een Klant en The Great Outdoors, waaronder alle aanbiedingen ter zake de Goederen, het Werk, Offerte(s), de Overeenkomst en andere overeenkomsten.

2.2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal The Great Outdoors voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij de The Great Outdoors zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, zal dat niet afdoen aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden. The Great Outdoors zal in deze omstandigheden een nieuwe bepaling vaststellen, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij het doel en/of de strekking van de nietige/vernietigbare bepaling.

3. DE OFFERTE EN DE OVEREENKOMST

Overeenkomst ter zake het Werk

3.1. De Overeenkomst ter zake het Werk komt tot stand op het moment dat de Offerte expliciet dan wel impliciet door of namens de Klant is aanvaard. The Great Outdoors mag nadere condities stellen aan de aanvaarding door de Klant van de Offerte.

3.2. De Offerte, wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, waar nodig gebaseerd op de door The Great Outdoors mee te sturen tekeningen. Indien de Offerte de Opdracht niet juist weergeeft, dient de Klant dit direct na ontvangst schriftelijk kenbaar te maken, zodat The Great Outdoors in de gelegenheid is de Offerte aan te passen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de Offerte en/of Overeenkomst binden The Great Outdoors niet.

4. DE OPDRACHT

4.1. Alle Werkzaamheden worden door The Great Outdoors uitgevoerd naar door The Great Outdoors opgegeven, dan wel door de Klant aan The Great Outdoors opgegeven, maten en/of gebaseerd op door The Great Outdoors gemaakte, dan wel door de Klant verstrekte en door The Great Outdoors schriftelijk geaccepteerde tekeningen. Indien zich bij de oplevering van het Werk een maatafwijking voordoet, heeft de Klant niet het recht om betaling van de declaratie op te schorten dan wel in gebreke te blijven met betaling van de declaratie.

4.2. The Great Outdoors verricht de Werkzaamheden onder het voorbehoud dat de met betrekking tot de Opdracht vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen tijdig zijn verleend.

4.3. Mondelinge afspraken tussen de Klant en The Great Outdoors met betrekking tot – onder meer – de Opdracht en het verrichten van de Werkzaamheden binden The Great Outdoors niet, tenzij deze afspraken schriftelijk door The Great Outdoors zijn bevestigd.

4.4. Indien een Opdracht wordt gegeven door twee of meer Klanten dan zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft The Great Outdoors tegenover ieder van hen het recht op nakoming voor het geheel.

5. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT TER ZAKE HET WERK

5.1. De Klant draagt er zorg voor dat The Great Outdoors tijdig beschikt over onder meer:

a. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;

b. elektronische aansluitingen;

c. alle andere producten, leidingwerk, (technische) voorzieningen en/of faciliteiten die nodig zijn voor het uitvoeren van de Opdracht en het verrichten van de Werkzaamheden.

5.2. De kosten met betrekking tot elektriciteit, gas en water in het kader van het installeren van het Werk zijn voor rekening van de Klant.

5.3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Great Outdoors is het de Klant niet toegestaan om zijn rechten en/of plichten uit de Overeenkomst over te dragen aan (een) derde(n), alvorens het Werk is opgeleverd door The Great Outdoors.

6. VERPLICHTINGEN VAN THE GREAT OUTDOORS TER ZAKE HET WERK

6.1. The Great Outdoors voert de Werkzaamheden zodanig uit dat daardoor schade aan personen, goederen en milieu zoveel mogelijk wordt uitgesloten.

6.2. De uitvoering van de Werkzaamheden dient zodanig te zijn, dat de Opdracht binnen de overeengekomen termijn wordt afgerond. Indien The Great Outdoors voorziet dat de Opdracht niet voor de overeengekomen termijn wordt afgerond, stelt zij de Klant hiervan tijdig op de hoogte. The Great Outdoors en de Klant pogen dan gezamenlijk een passende oplossing te vinden. The Great Outdoors is in geen geval aansprakelijk voor de schade die hierdoor ontstaat.

7. LEVERING

Levering ter zake het Werk

7.1. Als plaats van levering van het Werk geldt het adres dat de Klant aan The Great Outdoors kenbaar heeft gemaakt. Het Werk wordt alleen afgeleverd indien het adres zich bevind nabij een verharde weg en het toegankelijk is voor vrachtverkeer.

7.2. Indien het voor The Great Outdoors niet mogelijk is om het Werk op het door de Klant aangewezen adres te leveren, dan is The Great Outdoors niet verplicht tot betaling van enige vergoeding van schade van de Klant in dat kader. De hierdoor ontstane kosten voor The Great Outdoors is de Klant verschuldigd aan The Great Outdoors.

Levering ter zake de Goederen

7.3. Levering door The Great Outdoors van de Goederen aan de vervoerder betekent levering aan de Klant. Het risico van verlies of beschadiging gaat vanaf dan over op de Klant. Elke claim van de Klant met betrekking tot schade tijdens verzending of levering moet rechtstreeks aan de vervoerder worden gericht. Alle claims van de Klant tegen The Great Outdoors wegens tekort of schade voorafgaand aan een dergelijke levering aan de vervoerder moeten worden ingediend binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de Goederen en vergezeld gaan van de originele transportfactuur ondertekend door de vervoerder, waarbij wordt opgemerkt dat de vervoerder de goederen van The Great Outdoors heeft ontvangen in de voorwaarde geclaimd. Niettegenstaande het risico van verlies voor de Klant is overgegaan, blijven de eigendom en het eigendomsrecht op de Goederen die hieronder worden verkocht bij The Great Outdoors totdat alle betalingen ter zake de Goederen zijn verricht door de Klant.

8. KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN EN MEERWERK

8.1. Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden:

a. waar bij het tot stand komen van de Overeenkomst in redelijkheid geen rekening mee hoeft te worden gehouden; en

b. die de kosten van de Opdracht verhogen.

8.2. Kostenverhogende omstandigheden geven The Great Outdoors recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.

8.3. Indien The Great Outdoors van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient zij de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

8.4. Werkzaamheden die dienen te worden verricht bovenop de Werkzaamheden die bij het aangaan van de Overeenkomst zijn overeengekomen, zijn voor rekening van de Klant.

9. BETALING

9.1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of in aanvullende voorwaarden, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden betaald conform opdrachtbevestigin. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door The Great Outdoor aan te wijzen bankrekening.

9.2. Indien The Great Outdoors met de Klant betaling in termijnen is overeengekomen en de Klant niet tijdig betaalt, is The Great Outdoors gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen conform de Overeenkomst op te schorten. Indien The Great Outdoors hierdoor schade lijdt en/of heeft geleden en/of kosten heeft gemaakt, is de Klant gehouden deze schade en kosten alsmede rente over het door de Klant aan The Great Outdoors verschuldigde te vergoeden.

9.3. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door The Great Outdoors is gewezen op niet tijdige betaling en The Great Outdoors de Klant een termijn van minstens veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze veertien (14) dagen termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd en is The Great Outdoors gerechtigd de door haar gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

10. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

10.1. De Overeenkomst kan door tussentijds worden beëindigd indien en voor zover de Overeenkomst daarin voorziet. Ter zake het Werk is The Great Outdoors bevoegd de Overeenkomst te allen tijde te beëindigen indien het Werk niet tot stand kan komen vanwege een of meerdere omstandigheden die buiten de macht van The Great Outdoors liggen.

10.2. Ter zake de Goederen is The Great Outdoors gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen indien de Goederen door The Great Outdoors – om welke reden dan ook – niet, niet meer en/of niet geheel geleverd kunnen worden aan de Klant.

10.3. Aan zowel The Great Outdoors als de Klant komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe (i) indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en de andere partij ter zake daarvan in verzuim is (als bedoeld in artikel 6:81 BW), (ii) indien de andere partij niet in staat is haar schulden te voldoen en/of in de toestand verkeert van te hebben opgehouden te betalen, (iii) indien een curator, bewindvoerder, herstructurering deskundige of vereffenaar is benoemd of (iv) indien de andere partij enige vorm van privé en/of zakelijke schuldsanering treft.

10.4. The Great Outdoors behoudt bij beëindiging van de Overeenkomst aanspraak op betaling van declaraties voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten Werkzaamheden. De betalingsverplichting van de Klant ter zake de declaratie(s) aangaande reeds verrichte Werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de Overeenkomst direct en volledig opeisbaar. In het geval de Klant de Overeenkomst beëindigd heeft, is de Klant verplicht alle schade en kosten aan de zijde van The Great Outdoors te vergoeden. Onder deze schade en kosten vallen in ieder geval alle door The Great Outdoors in verband met de (toekomstige) Werkzaamheden gemaakte kosten, gedane investeringen en gederfde inkomsten.

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1. Het door The Great Outdoors aan de Klant geleverde Werk, dan wel de door The Great Outdoors geleverde goederen, blijven het eigendom van The Great Outdoors totdat de Klant ter zake het Werk en/of de goederen aan al zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst heeft voldaan. Tot op het moment dat de Klant aan al deze verplichtingen heeft voldaan, heeft The Great Outdoors het recht het geleverde Werk en/of de goederen te allen tijde onder zich te nemen.

11.2. Zolang de Klant een door The Great Outdoors aan de Klant geleverd Werk en/of goederen onbetaald laat, is de Klant niet gerechtigd tot het verrichten van enige daad van beschikking met betrekking tot het Werk en/of de goederen.

12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

12.1. The Great Outdoors behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder mede begrepen auteursrechten, databankrechten, modelrechten, octrooien en merkrechten) die The Great Outdoors gebruikt of heeft gebruikt dan wel ontwikkelt of heeft ontwikkeld voor, tijdens of na de uitvoering van de Opdracht of hieruit voortvloeiend, behoren exclusief toe aan The Great Outdoors. Het is de Klant slechts met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Great Outdoors toegestaan om dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken, te kopiëren en/of aan derden te verstrekken.

13. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

13.1. In geval van aansprakelijkheid van The Great Outdoors, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel 13 is geregeld.

13.2. The Great Outdoors is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat The Great Outdoors is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.3. The Great Outdoors is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;

b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de prestatie van The Great Outdoors aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, indien en voor zover enig gebrek in de prestatie aan The Great Outdoors toegerekend kan worden;

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

13.4. The Great Outdoors is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

13.5. Indien The Great Outdoors ingevolge artikel 13.4 gehouden is de schade die de Klant lijdt te vergoeden, zal deze schadevergoeding nimmer meer bedragen dan de door The Great Outdoors met de Klant overeengekomen prijs. Ter zake bijkomende dienstverlening zal de schadevergoeding nimmer meer bedragen dan het bedrag van de bijkomende dienstverlening.

13.6. De aansprakelijkheid van The Great Outdoors is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag ter hoogte van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

13.7. De Klant vrijwaart The Great Outdoors voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan The Great Outdoors toerekenbaar is. Indien The Great Outdoors uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden The Great Outdoors zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven met het nemen van adequate maatregelen, dan is The Great Outdoors, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van The Great Outdoors en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de Klant.

14. KLACHTEN

14.1. De Klant kan eventuele klachten betreffende de uitvoering van de Overeenkomst door The Great Outdoors indienen bij The Great Outdoors via de contactmogelijkheden genoemd bovenaan deze Algemene Voorwaarden en via info@thegreatoutdoors.nl.

14.2. The Great Outdoors zal zorgdragen voor een behoorlijke behandeling van de klacht. The Great Outdoors heeft het recht om iedere klacht te onderzoeken teneinde deze klacht te beoordelen. The Great Outdoors kan daartoe de Klant en eventuele andere betrokkenen raadplegen.

14.3. The Great Outdoors zal de Klant zo spoedig als mogelijk de beslissing op de klacht mededelen. Indien de klacht naar het oordeel van The Great Outdoors gegrond blijkt te zijn, dan zal The Great Outdoors samen met de Klant tot een oplossing proberen te komen. De Klant kan The Great Outdoors niet dwingen bepaalde maatregelen te treffen.

15. HERROEPINGSRECHT CONSUMENT

Indien het Goederen betreft die langs elektronische weg zijn besteld (verkoop op afstand):

15.1. Uitsluitend de Consument (en derhalve niet een Ondernemer) kan een Overeenkomst met betrekking tot de online aankoop van de Goederen gedurende de Bedenktermijn ontbinden. De Consument hoeft geen reden te geven voor de ontbinding.

15.2. De in artikel 15.1 genoemde Bedenktermijn gaat in:

a. op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de Goederen heeft ontvangen;

b. in het geval de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Goederen heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Goed heeft ontvangen; of,

c. als de levering van een Goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

16. VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTERMIJN

16.1. Tijdens de Bedenktermijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met de Goederen en indien van toepassing de verpakking. De Consument zal de Goederen slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Goederen vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Goederen slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

16.2. De Consument is aansprakelijk voor waardeverminderingen van de Goederen die het gevolg zijn van een manier van omgaan met de Goederen die verder gaat dan toegestaan in artikel 16.1.

17. UITOEFENEN VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN

17.1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktermijn door middel van het als Bijlage 1 aan deze Algemene Voorwaarden gehechte modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan The Great Outdoors.

17.2. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 17.1 bedoelde melding, zendt de Consument de Goederen terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) The Great Outdoors. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de Bedenktermijn is verstreken.

17.3. Het herroepingsrecht vervalt indien de Goederen niet binnen de hiervoor bedoelde terugzendtermijn retour zijn gestuurd.

17.4. De Consument zendt de Goederen terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat.

17.5. Bij onmogelijkheid van terugzending gelet op de aard van de Goederen, treden The Great Outdoors en de Consument met elkaar in overleg over terugzending.

17.6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

17.7. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de Goederen.

18. VERPLICHTINGEN VAN THE GREAT OUTDOORS BIJ HERROEPING

18.1. The Great Outdoors stuurt een ontvangstbevestiging van de melding van herroeping door de Consument.

18.2. The Great Outdoors vergoedt alle betalingen (mits het geen kosten zijn die betrekking hebben op de retournatie van de Goederen) van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door The Great Outdoors in rekening gebracht voor de geretourneerde Goederen, binnen veertien (14) dagen volgend op de dag waarop de The Great Outdoors de geretourneerde Goederen ontvangt, dan wel bewijs is geleverd in dit kader door de Consument.

18.3. The Great Outdoors gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

18.4. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering van de Goederen dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft The Great Outdoors de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

19. UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

19.1. Het bepaalde in artikelen 15 tot en met 18 van deze Algemene Voorwaarden geldt ook voor het Werk, tenzij:

a. The Great Outdoors al aantoonbaar met haar Werkzaamheden is aangevangen met de instemming van de Consument; of,

b. de Werkzaamheden met betrekking tot het Werk er op zijn gericht om conform artikel 7:750, eerste lid, BW werk van stoffelijke aard tot stand te brengen.

Van instemming van de Consument zoals opgenomen onder artikel 19.1 sub a van deze Algemene Voorwaarden is onder meer sprake indien de Consument schriftelijk akkoord is gegaan met de Offerte.

20. OVERIGE BEPALINGEN

20.1. De Klant is niet bevoegd om zijn/haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden en/of enige overeenkomst over te dragen aan een derde zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke instemming van The Great Outdoors. The Great Outdoors is bevoegd om (haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de) Algemene Voorwaarden over te dragen aan een derde door kennisgeving daarvan aan de Klant.

20.2. De Overeenkomst, waarvan deze Algemene Voorwaarden een onderdeel van zijn, vormen de volledige rechtsverhouding tussen een Klant en The Great Outdoors met betrekking tot het onderwerp daarvan en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen de Klant en The Great Outdoors.

21. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

21.1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle rechtsverhoudingen tussen de Klant en The Great Outdoors is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

21.2. Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met deze Algemene Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Amsterdam, tenzij uit hoofde van dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter bevoegd is.